De Metropoolregio Amsterdam (MRA) werkt aan een toekomstbestendige regionale warmtevoorziening: betrouwbaar, betaalbaar én duurzaam. Om dit te realiseren hebben 35 samenwerkingspartners binnen de MRA het Grand Design Warmte Koude geactualiseerd. APPM heeft in dit complexe traject het procesmanagement gedaan. Voor het ruimtelijk-energetische aspect hebben wij samengewerkt met CE Delft en Generation.Energy (POSAD).

Tijdens inspirerende ateliers hebben specialisten vanuit de overheid, markt en maatschappij aan de actualisatie gewerkt. Door vraag en aanbod goed op elkaar aan te sluiten, hebben zij robuuste warmtegebieden ontwikkeld. Voor deze warmtegebieden zijn warmtenetten de meest logische oplossing om te voldoen aan de toekomstige warmtevraag. De toedeling van warmtenetten aan deze gebieden is tot stand gekomen door in te gaan op:

  • Waar is al warmte-infrastructuur aanwezig?
  • Welke geschikte warmteafnemers liggen dicht bij warmtebronnen?
  • Welke warmtevraag hebben woningen na isolatie?

De warmtetoedeling heeft voor de samenwerkingspartners geleid tot een gebiedsgericht handelingsperspectief:

  • Waar zijn warmtenetten duidelijk de beste oplossing? Hier kan men direct starten met bovenlokale en regionale warmteprojectennetten.
  • Welke gebieden (bijv. historische kernen) beschikken nog niet over warmtebronnen maar lenen zich wel uitstekend voor de ontwikkeling van warmtenetten? Hier is nader brononderzoek, bijvoorbeeld naar geothermie, nodig.
  • Welke gebieden hebben geen warmte beschikbaar, maar hebben wel een gebouwde omgeving die goed te isoleren is? Hier kan onderzoek worden gedaan naar all-electric mogelijkheden.

Specifieke ondersteuning

Door het gebiedsgerichte handelingsperspectief was er bij de betrokken partijen behoefte aan specifieke ondersteuning. Wij hebben allereerst deze behoefte geïdentificeerd in individuele gesprekken. Deze behoefte varieerde van het initiëren van kansrijke warmtenetprojecten, kennisdeling over project-governance tot het vervullen van lobbyactiviteiten op Rijksniveau. Vervolgens hebben wij deze behoefte vertaalt naar concrete actie waardoor alle partijen aan de slag konden.

Succesvolle samenwerking

Het Grand Design Warmte Koude is geactualiseerd doordat partijen succesvol hebben samengewerkt. Centraal staan:

  • Het Programmabureau Warmte Koude: dat vormgeeft aan de regionale warmtevoorziening van de toekomst;
  • De 35 samenwerkingspartners: zoals provincie, gemeenten, warmteproducenten, energie- en netwerkbedrijven en woningbouwcoöperaties.

Vanuit de rol als projectleider heeft APPM ruime ervaring in procesmanagement. De kracht van onze samenwerking met CE Delft en Generation.Energy ligt in combinatie van procesmanagement, energetische analyses en ruimtelijke inpassing.

Stijn van Oeijen en Floris de Groot hebben namens APPM aan de ontwikkeling van de warmtestrategie voor de Metropoolregio Amsterdam gewerkt.