Als onderdeel van het landelijke programma “OV Toekomstbeeld” hebben de Provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag het initiatief genomen om het toekomstige OV-systeem op het schaalniveau van de Zuidelijke Randstad nader uit te werken in de vorm van een pilot. Naast een toekomstbeeld voor het OV-systeem, moet deze pilot een landelijk toepasbare werkmethode opleveren. APPM geeft, in samenwerking met Goudappel Coffeng, leiding aan dit proces.

In het verlengde van de Lange Termijn Spooragenda (LTSA) is door betrokken partijen vastgesteld dat er behoefte bestaat aan een integrale visie op het totale OV-netwerk (Netwerk Nederland). Dit heeft geleid tot het landelijke programma “OV Toekomstbeeld” dat getrokken wordt door het ministerie van Infrastructuur & Milieu. Vertrekpunt is een adequate koppeling tussen de ruimtelijk-economische ontwikkeling en het OV-systeem. Als onderdeel hiervan hebben de Provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag het initiatief genomen om dit op het schaalniveau van de Zuidelijke Randstad nader uit te werken in de vorm van een pilot. Dit doen zij in nauwe samenwerking met het ministerie van IenM, Prorail, NS en regionale vervoerders. Naast een toekomstbeeld voor het OV-systeem in de Zuidelijke Randstad, moet deze pilot een landelijk toepasbare werkmethode opleveren. APPM geeft dit proces vorm in samenwerking met Goudappel Coffeng.

In de Pilot Zuidelijke Randstad ligt de nadruk op het regionale schaalniveau. Van daaruit wordt aangesloten op hogere schaalniveaus binnen en buiten Nederland. Voor de ruimtelijk-economische eenheden (‘magneten’) de OV-potentie, de huidige netwerkkwaliteit en het huidige OV-gebruik in kaart gebracht. Door deze analyses met elkaar te confronteren ontstaat inzicht in opgaven, knelpunten en kansen. Vanuit deze analyse en vanuit toekomstscenario’s komen we tot een vernieuwend OV-perspectief (‘stip op de horizon’). Om tot slot te komen tot een ontwikkelagenda zetten we het toekomstbeeld af tegen de huidige situatie. De resultaten geven we stap voor stap vorm in een interactief proces met alle relevante stakeholders.

Pepijn van Wijmen
wijmen@appm.nl
+31 (0)6-55727602