Om het historisch stadsfront van Deventer te beschermen tegen overstromingen worden over een lengte van circa 10 kilometer zes grote nevengeulen gegraven. Deze geulen zorgen voor een lagere waterstand op de IJssel en een snellere afvoer in tijden van hoogwater.

Aan beide zijden van de IJssel – de scheidslijn tussen de werkgebieden van het Waterschap Groot Salland en Waterschap Vallei en Veluwe –worden geulen gegraven. De waterschappen voeren de klus dan ook gezamenlijk uit. Groot Salland heeft hierin de lead en combinatie IJsselfront voert de werkzaamheden namens beide waterschappen uit. Aanleiding voor het inschakelen van APPM was onvoldoende capaciteit op het gebied van project- en contractmanagement. In Deventer heeft APPM de rol van projectmanager ingevuld, in Zwolle zowel de rol van project- als contractmanager.

Ruimte voor de rivier heeft een dubbele doelstelling: waterveiligheid in combinatie met ruimtelijke kwaliteit. In Deventer is vooraf met alle stakeholders een inrichtingsplan opgesteld, dat vervolgens door de gemeenteraad is geaccordeerd en vastgesteld. Het werk is als UAV-gc contract in de markt gezet. 

APPM schoof gedurende de realisatie aan bij de overleggen tussen stakeholders en de bouwcombinatie om een vinger aan de pols te houden. ‘Onze taak is de voortgang te bewaken en er op toe te zien dat er beslissingen worden genomen. Dat betekent helder zijn tegen alle partners en ook durven zeggen wanneer iets niet mogelijk is. We kunnen niet alle wensen vervullen en moeten wel binnen budget blijven en onze deadlines halen.’

Het samenvoegen van de wereld van de waterveiligheid en ruimte heeft tot mooie resultaten geleid. Harry Bottenberg, programmamanager ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Deventer formuleert het als volgt: ‘Een ingreep in de rivier van deze omvang doe je misschien wel nooit meer. Ik ben er trots op dat we het proces aan de voorkant zodanig hebben georganiseerd, dat we niet in ja-nee discussies zijn verzand. Als je ruimtelijke kwaliteit toevoegt, wordt een dergelijke ingreep geaccepteerd.’

RvR

Bekijk het Ruimte voor de Rivier Deventer viewbook online.

Photo Credits: Erwin Zijlstra

Gerrit Kuper
kuper@appm.nl
+31 (0)6-55155012