23 gemeenten, 4 waterschappen en Provincie Zuid-Holland willen in 2050 een vrijwel CO2 neutrale energievoorziening hebben: veilig, duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar. Zij hebben hiervoor de handen ineengeslagen om tot een Regionale Energiestrategie (RES) te komen. APPM is verantwoordelijk voor het procesmanagement van het samenspel tussen al deze partijen op ambtelijk en bestuurlijk niveau: de juiste gesprekken en vragen – goed voorbereid – op het goede tijdstip in de juiste gremia is hierin van groot belang. Onze samenwerkingspartners CE Delft en Generation.Energy (POSAD) richten zich op de meer inhoudelijke en ruimtelijk-energetische aspecten.

Zorgvuldig en flexibel gebiedsproces
Kenmerkend zijn de vele betrokken partijen, met uiteenlopende belangen en doelstellingen. Er is geen sprake van een formele regio in juridische zin, maar een samenwerkingsverband van regiopartijen, specifiek gericht op deze opgave. In een flexibel ingericht proces worden partijen gericht betrokken. Centraal in het proces staan ambtelijke en bestuurlijke regio-ateliers. Hierin worden gezamenlijk stappen op de inhoud gezet. Parallel aan de werkzaamheden wordt in het gesprek tussen de koepels en het Rijk steeds meer richting gegeven aan de inhoud en het proces van de RES: nieuwe inzichten die hieruit volgen krijgen een plek krijgen in de RES, wat vraagt om een flexibel proces.

Als basis voor de te vormen RES is allereerst samen met de regio-partijen de huidige en verwachte toekomstige ruimtelijk-energetische situatie van de regio in kaart gebracht: vraag naar energie, reductie (isolatie), inschatting van opwekmogelijkheden en een eerste analyse van kansen en spanningen die hieruit naar voren komen. Juist ook in samenhang met bredere agenda’s zoals economie, leefbaarheid en ruimtelijke ontwikkeling.

Op basis hiervan ontwikkelen we een aantal perspectieven. Dit zijn uiteenlopende mogelijke ruimtelijk-energetische eindbeelden van inpassing van de opgave in de regio. Aan de hand van deze perspectieven werken we toe naar een geïntegreerd en gedragen toekomstperspectief. Deze vormt de basis voor een uitvoeringsprogramma/ -agenda. Parallel hier aan moeten afspraken worden gemaakt over de governance van de opgave.

Vanuit APPM werken Floris de Groot en Douwe van Langelaar aan de RES Rotterdam Den Haag.

Floris de Groot
groot@appm.nl
+31 (0)6-21853392