Foto: Nuon, Jorrit Lousber

In opdracht van de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft APPM gewerkt aan een Regionale Energietransitie (RES) als onafhankelijk procesbegeleider. Midden-Holland vormde één van de pilot-regio’s voor de Regionale Energiestrategieën. Vanuit de bestaande strategische agenda is de regio gewend om samen te werken.

De RES Midden-Holland richt zich op de centrale vraag wat de mogelijkheden zijn om de bestuurlijke ambitie te realiseren: een klimaatneutrale regio in 2050. Belangrijke afweging daarbij is vooral wat dit betekent voor de ruimtelijke inrichting. Als basis is een regio-analyse gemaakt: Hoeveel energie gebruikt de regio in totaal? Kan dat duurzaam worden opgewekt? Dit draagt tevens bij aan de urgentie, ook vanuit ruimtelijke impact. Hoeveel windmolens moet je ‘kwijt’ om daadwerkelijk energieneutraal te zijn? Is dat realistische en wenselijk?

Ruimtelijke impact en geboden kansen
Realisatie van plannen ligt niet primair bij de overheid, maar bij onder meer bij bedrijven, corporaties, ziekenhuizen, agrariërs en vele anderen. Dit vraagt om goed onderbouwde keuzes. Om die te maken is in Midden-Holland ingezet op ‘gezamenlijke ontwerpkracht’, waarin vooral ook kennis in en van de regio maximaal is ingezet. Centraal in de totstandkoming van de RES stonden de energie-en-ruimte-ateliers. In drie bijeenkomsten boog een brede groep stakeholders zich over de ruimtelijke impact van energietransitie én de kansen die de regio daarvoor biedt. De ateliers zorgde ervoor dat de RES uitgewerkt kon worden in concrete maatregelen. Deze werkwijze droeg bovendien sterk bij aan het draagvlak en kwaliteit van de RES: de opgave vraagt nadrukkelijk om meer dan een plan dat in technische zin volstaat, het gaat om (h)erkenning en eigenaarschap bij de betrokken partijen en mensen.

In september 2017 is de RES afgerond en begin 2018 is een regionaal convenant getekend. Het Convenant 2025 beidt handvatten voor het vervolg en is getekend door publieke en private partijen die betrokken zijn bij het opzetten en uitvoeren van de energietransitie in Midden-Holland.

Floris de Groot, Matthijs Kok en Douwe van Langelaar hebben gewerkt aan de RES Midden-Holland