APPM heeft in opdracht van het waterschap Roer en Overmaas (WRO) de werkwijze van het waterschap rond de wateroverlast in 2016 geëvalueerd. Uitzonderlijk weer in de periode mei en begin juni 2016 leidde tot diverse situaties waarbij mensen (water)overlast hebben ervaren. Vele partijen waren betrokken, ook om de grote hoeveelheid water te ‘verwerken’.

Doel van de evaluatie van WRO was om tot aanbevelingen te komen voor de werkwijze van WRO, zowel voor de periode in aanloop naar als tijdens de wateroverlast. Daarbij diende de evaluatie bij te dragen aan een beter onderling(e) begrip en verstandhouding. Dit vanuit het besef dat de toekomstige wateropgaven, en klimaatbestendigheid in het bijzonder, in toenemende mate gebaat zijn bij (bereidheid tot) samenwerken.

Om wateroverlast tegen te gaan en te beperken wordt ingezet op een samenspel van maatregelen in de ‘koude’ fase (voordat daadwerkelijk wateroverlast ontstaat) en de noodmaatregelen in de ‘warme’ fase (tijdens de wateroverlast situatie). De evaluatie gaat in op deze beide onderdelen, waarbij zowel het fysieke watersysteem als de calamiteitenmaatregelen aandacht kregen.

APPM heeft – in samenspel met intern en extern betrokkenen – in kaart gebracht wat de verwachte prestatie (de norm) van het watersysteem is en wat de feitelijke prestatie was. Omdat het waterschap hecht aan een intensieve samenwerking met de omgeving, heeft APPM drie groepsbijeenkomsten belegd en begeleid met bedrijven, overheden en inwoners. Doel hiervan was enerzijds uitleg te geven over de werkwijze van het waterschap, en anderzijds om hun beleving en perceptie op te halen. Tevens zijn in een open collegiaal gesprek met Vechtstromen en Stichtse Rijnlanden ervaringen uitgewisseld rond het thema wateroverlast, als toets en verrijking van de bevindingen.

Opbrengst van de evaluatie zijn gerichte aanknopingspunten voor toekomstige verbetering van de samenwerking van het waterschap met andere partijen. Kernopbrengst is: Wees expliciet en transparant over hoe en welke keuzes gemaakt worden rondom aanpassingen in het watersysteem en de mogelijke gevolgen hiervan. De evaluatie heeft niet alleen bijgedragen aan bewustzijn bij de betrokken partijen, ook aan de wil ermee aan de slag te gaan.

De evaluatie en het bijbehorende advies zijn in november 2016 aangeboden aan het Dagelijks en Algemeen Bestuur. Gegeven de fusie van WRO met Peel en Maasvallie per 1 januari 2017 tot Waterschap Limburg, krijgt de opbrengst opvolging in dit nieuw te vormen waterschap. Samen met de opbrengst van de evaluatie voor Noord-Limburg leidt dit tot een brede aanpak van wateroverlast voor Limburg, en de hiervoor benodigde samenwerking met de omgeving.

Floris de Groot
groot@appm.nl
+31 (0)6-21853392