De uitvoering van het Klimaatakkoord wordt een van de grootste opgaven voor de ruimtelijke ordening van de komende decennia. Daarom zijn ruimtelijk experts vanaf het begin bij alle klimaattafels betrokken. APPM is verantwoordelijk voor het procesmanagement van het thema Ruimte in het Klimaatakkoord. Met experts van uiteenlopende bureaus hebben we de ruimtelijke kwaliteit op de agenda gezet en uitgewerkt als onderdeel van het klimaatproces. Hiermee is de basis gelegd om de klimaattransitie op een gebied specifieke en effectieve manier te realiseren in het Nederlandse landschap.

Elk gebied is anders, met andere kenmerken, een andere ontstaansgeschiedenis, andere partijen en een ander proces met de omgeving. Een goede ruimtelijke aanpak is daarom cruciaal om de klimaatdoelstellingen te halen. Boven en onder de grond, op land en op zee. De ruimtelijke uitgangspunten zijn opgenomen in het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord en staan verder uitgewerkt in Ruimte in Klimaatakkoord. Belangrijke onderwerpen hierin zijn:

  • Oog voor Ruimtelijke kwaliteit: leefbare steden en landschappen waarin de omvangrijke klimaat- en energieopgaven gecombineerd worden met verschillende andere functies en opgaven in de leefomgeving.
  • Een ruimtelijke bronnenstrategie: een samenhangende aanpak waarmee de middelen optimaal worden ingezet. Met daarin: afstemming van bronnen met de vraag, met inbegrip van de hele keten (dus inclusief ruimtebeslag voor opwek, opslag, transport).
  • Combineren van de voordelen van verschillende ruimtelijke schaalniveaus. Met ruimte om regionaal de beste oplossingen te kiezen zonder dat op een hoger schaalniveau (nationaal) kansen worden gemist, of onnodig grote ruimte claims ontstaan.
  • Het ruimtelijk tijdpad: met aandacht voor de ruimtelijke impact van het naast elkaar bestaan van verschillende systemen, het vastleggen van ruimtereserveringen, en het tijdig maken van systeemkeuzes.

In juli 2018 is het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord gepresenteerd. In het najaar wordt de ruimtelijke dimensie van de klimaattransitie verder uitgewerkt als onderwerp in het Klimaatakkoord, in de Nationale Omgevingsvisie en in nauwe samenhang met de uitwerking van de Regionale Energiestrategieën.