Over APPM

APPM werkt met zo`n 90 managers en adviseurs aan een Mooier Nederland. Met passie, moed en visie werken de medewerkers van APPM aan de inrichting, ontwikkeling en herstructurering van stedelijk en landelijk gebied. Aan betere bereikbaarheid, infrastructurele en mobiliteitsprojecten, en een klimaatbestendig, waterrijk en duurzaam Nederland.

De organisatie van APPM kent nauwelijks hiërarchie en is gebaseerd op de waarden vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid. In deze filosofie gedijen hoogwaardige professionals optimaal in een hoogwaardige omgeving. Door een ideale omgeving te creëren voor wat betreft intellectuele uitdaging, huisvesting, faciliteiten, gereedschappen, sociale cohesie en uitdagende opdrachten ontstaat vanzelfsprekend een hang naar het leveren van kwaliteit.

Wij zijn een netwerkorganisatie. De managers werken in productgroepen maar nemen de ruimte om ook binnen andere werkvelden te opereren. Met als achterliggende gedachte: als iedereen zijn passie kan volgen, volgen individueel succes en kwaliteit vanzelf. Daarbij helpt de ene collega de andere. Gevraagd en ongevraagd, want binnen APPM hanteren we het vier-ogen principe: gebruik altijd een deskundige collega als klankbord.

Juridische en planologische procedures, inkoop en aanbesteden, financiële aspecten, omgevingscommunicatie. Het zijn maar enkele voorbeelden. De vraagstukken waar wij ons voor gesteld zien, zijn complex en veelzijdig. Voor elk specialisme hebben wij een manager in huis die we bij gelegenheid laten ‘invliegen’ in projecten om advies te geven. Zo werken we met gerichte expertise, maar houden we tegelijk de regie in handen en borgen we een integrale benadering.

APPM is ontstaan in de Noordelijke Randstad met een kantoor in Hoofddorp. In 2018 is ons kantoor geopend in Rotterdam om de Zuidelijke Randstad te kunnen bedienen. Sinds 2007 is APPM met een kantoor in Breda actief in Zuid-Nederland, de volgende stap zal richting het oosten zijn. Kijk hier voor de routebeschrijvingen naar onze drie locaties.
Werken bij APPM betekent werken met plezier. De collega’s zijn open en mensgericht. Bij APPM kun je niet alleen veel verantwoordelijkheid verwachten, maar ook veel vrijheid en een hoge mate van zelfstandigheid. Jonge APPM’ers worden intensief begeleid door een coach en hebben de mogelijkheid zich snel te ontwikkelen. Zo wordt vanuit de APPM-Academy gewerkt aan persoonlijke ontwikkeling en worden vaardigheden getraind die helpen het dagelijks functioneren continu te verbeteren. Binnen ‘Jong APPM’ delen de jonge collega’s ervaringen en natuurlijk ook gezelligheid.
De beste opleiding is natuurlijk de praktijksituatie. Daarnaast is er veel ruimte om door middel van trainingen en cursussen verder te werken aan individuele ontwikkeling. De APPM Academy is bijvoorbeeld een opleidingsprogramma waarin een groep appm-ers gedurende een jaar door een extern bureau worden getraind en begeleid. Belangrijk daarbij is de persoonlijke ontwikkeling die er toe bijdraagt dat de appm-er nóg slagvaardiger in de adviesrol of de managersrol kan optreden.

Voor het overige bepaal je de behoefte aan opleiding vooral zelf. In samenspraak wordt je behoefte aan de ontwikkeling van kennis en kunde nader ingevuld.

Als afstudeerder is er nog een laatste horde te nemen voordat de bul kan worden opgehaald: het schrijven van de afstudeerscriptie. APPM biedt studenten van verschillende studies de mogelijkheid om ‘projectleider’ te worden van je eigen project: het afstuderen. Meer weten?
APPM is in 1996 door Piet Brandjes opgericht. Startend vanuit het projectmanagement van infrastructuur en ruimtelijke opgaven heeft APPM de afgelopen 15 jaar een enorme ontwikkeling doorgemaakt in aard van de werkzaamheden en omvang van de onderneming. Vanaf de oprichting in 1996 is APPM een succesvol bedrijf. Inmiddels bestaat APPM uit ruim 80 collega’s en bedienen we een breed scala aan opdrachtgevers. De motor voor succes is de aanhoudende ontwikkeling in aansprekende projecten, opdrachten, mensen en posities.

In de loop van de tijd is een uitbreiding waarneembaar naar enerzijds de initiatieffase en de opstart van projecten en anderzijds naar de beheer- en de exploitatiefase ervan. Inmiddels is APPM actief op de gebieden bereikbaarheid, ruimtelijke inrichting, water en energie.

Vanuit het projectmanagement heeft verbreding plaatsgevonden naar de aansturing, beheersing en de organisatorische inbedding van projecten, later is daar professionalisering van mens en organisatie bijgekomen. Bovendien ontstond er vanuit de markt steeds meer vraag naar specifieke kennis en kunde in de vorm van beleids- en strategisch advies. Om deze nieuwe adviesdiensten te accommoderen werd in 2001, naast APPM projectmanagement bv, APPM Organisatieadvies bv opgericht en werd gestart met het overbrengen van ervaring in de vorm van opleidingen. Nadat de nieuwe diensten tot wasdom zijn gekomen en een stevige positie in de markt hebben veroverd is APPM sinds 2006 weer een geheel: APPM Management Consultants.