Sinds 2015 werkt de Openbaar Vervoer-sector aan het Toekomstbeeld OV. Het afgelopen jaar heeft dit geresulteerd in ‘Contouren Toekomstbeeld OV 2040’ die Staatssecretaris Stientje Van Veldhoven op 6 februari presenteerde en naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. APPM heeft hier, in samenwerking met Goudappel en Movares, een belangrijke bijdrage aan geleverd in de vorm van de Lange Termijn Netwerkuitwerking. APPM’ers Michiel Venne en Pepijn van Wijmen hebben het proces van deze netwerkuitwerking, in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van Rijk, regio’s, vervoerders en ProRail, begeleid.

“Met de netwerkuitwerking van de contouren van het Toekomstbeeld OV hebben we een geweldige stap gezet in het aanbrengen van de noodzakelijke focus gericht op een aantrekkelijk, toekomstvast en beter bereikbaar Nederland. Voor het eerst hebben het Rijk, alle regio’s en vervoerders samen een verhaal gemaakt over de toekomst van het gehele OV-systeem. De kracht van het resultaat zit in de integraliteit én de gezamenlijkheid!”

Drie pijlers
De contouren van het Toekomstbeeld OV wordt gedragen door drie pijlers. ‘Focus op de kracht van het OV’ is de eerste pijler die gericht is op versterking van het OV op alle schaalniveau, met hoogfrequente verbindingen tussen én binnen stedelijke regio’s, versnelde aansluiting van landsdelen en hoogwaardige verbindingen met de snelle netwerken in onze buurlanden. De tweede pijler zet de reiziger centraal in een drempelloze reis, met aandacht voor de rol van knooppunten, vraaggestuurde mobiliteit en toegankelijkheid. De derde pijler zet in op een veiliger, leefbaarder, duurzamer en efficiënter OV-systeem waarbij de koppeling wordt gelegd met ruimtelijke ontwikkeling en de bekostiging van investeringen in het gehele mobiliteitssysteem.

De website van het toekomstbeeld