De wegen in ’t Gooi raken vol. Om de bereikbaarheid van ’t Gooi in de toekomst te waarborgen wordt er geïnvesteerd in openbaar vervoer en gezorgd voor een betrouwbare verbinding tussen mensen en plekken. R-NET is een betrouwbaar OV-netwerk. Onderdeel van dit netwerk is de Hoogwaardige Openbaarvervoer (HOV) verbinding tussen Hilversum en Huizen. De regio krijgt hierdoor een frequente, snelle en betrouwbare OV-verbinding met Amsterdam, Schiphol en Almere. APPM verzorgt het projectmanagement van het project HOV in ’t Gooi. In deze rol zijn wij  verantwoordelijk voor de aansturing en organisatie van het hele project.
Het aanleggen van een vrij liggende busbaan zorgt er voor dat de R-NET bussen vaak, op tijd en filevrij kunnen blijven rijden. Gedeputeerde Staten leggen het provinciaal inpassingsplan (PIP), inclusief de Nota van beantwoording en het Besluit hogere waarde geluid, ter besluitvorming voor aan Provinciale Staten. Hiermee wordt de realisatie van de tracédelen voor het HOV in Laren en Hilversum planologisch mogelijk gemaakt.
Beter ontsloten
Huizen, een van de grootste gemeenten zonder station in Nederland, wordt door deze verbinding veel beter ontsloten. Ook Blaricum, Eemnes en Laren krijgen een sterk verbeterde aansluiting op R-net. Belangrijk onderdeel hiervan is de aanleg of uitbreiding van P+R-terreinen met HOV-haltes. Het wordt hierdoor ook voor automobilisten gemakkelijk om over te stappen op de bus. In de omgeving van Schiphol, Haarlem en Amsterdam zijn deze lijnen al enkele jaren een succes. Ook in Zuid-Holland wordt R-net de komende tijd uitgerold.

Ontwerp op enkele punten aangepast

Van 11 december 2015 tot 21 januari 2016 konden geïnteresseerden hun zienswijze op het ontwerp indienen. Op het ontwerp-inpassingsplan zijn in totaal 46 zienswijzen ingediend. De ingediende reacties gaan onder andere over het nut en de noodzaak, over inpassing van de busbaan ter hoogte van Anna’s Hoeve en over de ontsluiting van het bedrijventerrein Venetapark. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen is het ontwerp op enkele punten aangepast. Zo is de Verlegde Weg over Anna’s Hoeve dichter tegen de A27 aangelegd zodat de natuur minder versnipperd raakt. Ook is een aansluiting gemaakt tussen de Mussenstraat en de verlegde weg over Anna’s Hoeve, zodat het vrachtverkeer de Vogelbuurt snel kan verlaten.Besluit vaststelling definitieve inpassingsplan
Provinciale Staten nemen naar verwachting in oktober 2016 een besluit over de vaststelling van het definitieve inpassingsplan. Ter voorbereiding op de Provinciale Staten vergadering zal de Commissie Mobiliteit & Financiën het onderwerp 12 september behandelen.