Het project ‘natuurontwikkeling Melksteeg’ van de gemeente Amersfoort heeft van de jury de natuurprijs Groene Kroon gewonnen. De Groene Kroon is een natuurprijs van de provincie Utrecht. APPM’er Frank van Vliet is namens de gemeente Amersfoort trekker van dit project. De provincie reikt dit jaar voor het eerst de Groene Kroon uit. Met de natuurprijs wil de provincie iedereen stimuleren om te helpen met de bescherming en versterking van onze beschermde plant- en diersoorten.

Natuurontwikkeling
De Melksteeg loopt van Birkhoven tot aan de Eem, op de grens van Amersfoort en Soest. Er wordt 19 ha natuur gerealiseerd en daarmee worden het bos Birkhoven en de Eemvallei, als onderdelen van het Nationaal Natuur Netwerk met elkaar verbonden. De Melksteeg ligt op de overgang van de Heuvelrug naar het stroomgebied van de Eem. Juist deze overgang biedt de mogelijkheid om een waardevol natuurgebied te maken, vooral door de aanwezigheid van kwel. Dit is grondwater dat onder druk aan de oppervlakte uit de bodem komt.

Gebiedsmakelaar
Al tientallen jaren lukte het niet om deze ecologische verbinding tot stand te brengen. Om hierin toch beweging te krijgen is APPM’er Frank van Vliet aan de slag gegaan als gebiedsmakelaar. Hij ging in gesprek met Rijkswaterstaat en de Provincie Utrecht over mogelijke financiering, met de gemeente Soest over planologische medewerking, met de eigenaren over verkoop van grond en sloop van schuren, met Natuurmonumenten over inrichting en beheer. In gesprekken en werksessies is zo een gezamenlijk beeld ontstaan van natuurontwikkeling in het gebied; een toekomstscenario waarin voor alle partijen voordeel te behalen was. Zo werd een lang gekoesterde wens toch werkelijkheid.

Verrijken van het landschap
Van de ontwikkeling profiteren ook dieren zoals de veldleeuwerik, gierzwaluw, ringslang, zandhagedis, rugstreeppad, kamsalamander, grote modderkruiper, sleedoornpage, gewone kegelbij en vetblad. Ook wordt circa 10 ha bos gerealiseerd. Hiermee wordt de ontsierende waterzuivering aan het zicht onttrokken. Met de realisatie van kruidenrijk grasland, poeltjes en houtwallen wordt het landschap verrijkt.

Beheer door Natuurmonumenten
Natuurmonumenten neemt het beheer van het gebied op zich. Er komen klompenpaden zodat de natuur toegankelijk wordt voor een breed publiek. Bezoekers ervaren de overgang van het bos op de zandgronden van de Heuvelrug naar de natte natuur van de Eemvallei. Ook kan een ontbrekende schakel in een recreatieve fietsroute van Soest naar Amersfoort gerealiseerd worden.

Jury Groene Kroon
De jury van de natuurprijs Groene Kroon bestond uit Fiona van ’t Hullenaar (werkzaam bij a.s.r. en op veel verschillende vlakken actief met het verduurzamen van gebouwde omgeving), Kees Bastmeije (werkt als hoogleraar Natuurbeschermings- en waterrecht aan de Tilburg University) en Koos Dijksterhuis (natuurschrijver en columnist in Trouw over natuur).