Na de wateroverlast in juni 2016 in Limburg heeft Waterschap Roer en Overmaas de opdracht aan APPM als onafhankelijk adviesbureau gegeven om samen met de veiligheidsregio, gemeenten, bedrijven en burgers de handelwijze van het waterschap voor, tijdens en na de wateroverlast te evalueren. De focus hiervan was het vinden van verbeterpunten in de aanpak.

Verbeterpunten in de aanpak
De evaluatie was ingestoken vanuit de gedachte dat daar waar problemen zijn opgetreden, juist te leren valt voor de toekomst. We hebben het totale systeem beschouwd dat wateroverlast voorkomt of schade beperkt. Dit systeem bestaat uit maatregelen in de ‘koude’ fase: de inrichting van het watersysteem en het onderhoud, toezicht en inspecties en uit maatregelen in de ‘warme’ fase: de calamiteiten organisatie en bijbehorende communicatie.

Belangrijke bijdrage deelnemers
De input van de deelnemers aan deze evaluatie was onmisbaar en zeer waardevol. Op basis van de conclusies en aanbevelingen in het evaluatierapport heeft het waterschap haar ambities voor de toekomst geformuleerd. Alle deelnemers hebben intussen het rapport ontvangen en er is een bijeenkomst gepland om het rapport en de acties die hieruit volgen, toe te lichten.

Verschillende belangen
Als gevolg van de klimaatverandering gaan dit soort extreme situaties vaker voorkomen. Ook geldt dat de inrichting van het watersysteem bedoeld is om vele doelen te dienen: het tegengaan van wateroverlast, het bieden van voldoende water en het bieden van voldoende kwaliteit voor duurzaam gebruik door mens en natuur. Daarbij spelen vaak verschillende belangen (akkerbouw met verschillende teelten, grasland, natuur, woongebieden) een rol.