Binnen de Lammenschansdriehoek ligt het deelgebied Kanaalpark. Het gebied bestaat uit een negental kantoorpanden en kent een relatief hoge leegstand. De Urbanisator is in opdracht van de gemeente Leiden en lokale vastgoedeigenaren bezig met de realisatie van een tijdelijk creatief kwartier. Met input van toekomstig gebruikers en ondersteund door een lokale creative agency krijgt het gebied een (tijdelijke) nieuwe naam: KraftPark!

Een creatief kwartier voor Leiden
Leiden is een stad die bruist van creatief ondernemerschap. Dit uit zich in pop-up stores in bijv. de Breestraat, evenementen als Rrrrollend Leiden, tot (burger)initiatieven als bijv. het project Singelpark. Er is een nauw verweven en actief netwerk dat zich relatief goed georganiseerd heeft. Het ontbreekt echter aan één duidelijk gebied waar dit creatief ondernemerschap haar plek vindt. Er is behoefte aan een ‘creatief kwartier’. Een broedplaats waar nieuwe vormen van ondernemerschap ontstaan en ruimte is voor ideeën en kansen in zowel het maatschappelijke, economische en culturele domein van de stad.

Tegelijkertijd is Kanaalpark in transitie, op korte termijn liggen hier kansen om de transformatie en waardecreatie te versnellen door ruimte te bieden aan een creatief kwartier. Sterker nog het kan onderdeel zijn van de ontwikkelstrategie van het gebied. Een dergelijke gebiedsontwikkeling draagt in positieve zin bij aan de vitaliteit en het imago van zowel het gebied als de stad als geheel.

Bottom-up gebiedsontwikkeling
In de komende maanden activeert en mobiliseert de Urbanisator initiatiefnemers. Ideeën worden vertaald naar concrete initiatieven en de Urbanisator is matchmaker waar het gaat om tijdelijk gebruik van panden. In samenspraak met de gemeente wordt alles gedaan om binnen de kaders van beleid zoveel mogelijk van deze initiatieven in de tijdelijkheid te realiseren. Gebiedsevents in de buitenruimte dragen daarnaast bij aan een levendiger gebied met meer gebruiks- en belevingswaarde! De combinatie van events en tijdelijk gebruik zorgt ervoor dat KraftPark niet alleen nieuwe gebruikers krijgt, maar tevens bezoekers aantrekt.

Kraftpark Leiden

Werkwijze
Gebiedsontwikkeling nieuwe stijl bestaat voor 80% uit communicatie. De Urbanisator handelt niet vanuit een vooraf gedefinieerd wensbeeld, er is geen ingevuld plan. Door middel van een gerichte communicatiestrategie worden initiatiefnemers uitgedaagd met goede ideeën te komen. In samenspraak met eigenaren en gemeente zijn uitgangspunten benoemt. Bijv. het uitgangspunt dat tijdelijk gebruik van panden op basis van een kostenneutrale aanpak geschiedt. Voor wat betreft de gebiedsevents wordt de connectie gemaakt met het bestaand Leidse netwerk. Hierin wordt nadrukkelijk de samenwerking met organisaties als bijvoorbeeld Stadslab Leiden gezocht.

Blik op nu én de toekomst
Binnen de ontwikkeling van het tijdelijk creatief kwartier KraftPark, is de Urbanisator in staat te schakelen tussen de korte en lange termijn. Het mogelijk maken van tijdelijke initiatieven en het creëren van reuring en dynamiek staat stevig op de agenda. Hiervoor kan gerekend worden op – en is de steun van zowel eigenaren als gemeente onontbeerlijk. De eerste initiatieven vinden ondertussen hun plaats. Op Kanaalpark 157 is ondernemershuis Dé Plek van start. Hier gaat de Gangmakerij aan de slag met onder meer co-werkplekken en verschillende creatieve pop-up concepten. Ook zijn er verschillende aanmeldingen die inzetten op Urban Farming en pop-up horeca, deze worden op het moment uitgewerkt met de initiatiefnemers, eigenaren en gemeente. Tegelijkertijd is het gebied in beweging en ontstaan er gaandeweg meer structurele ruimtelijke vraagstukken. Om optimaal te kunnen bijsturen is ervoor gekozen om elke 6 weken met gemeente en eigenaren in een stuurgroep bijeen te komen.

Lees ook: ‘Kraftpark moet buzzen’ in het Leidsche Dagblad op vrijdag 25 juni 2015.