Verticaal zanddicht geotextiel en korte boorpalen. Een paar van de innovaties die zijn besproken tijdens de Markt en innovatiedag van het hoogwaterbeschermingsprogramma op 17 november. APPM’er Jeroen van der Hoeven verzorgde op deze dag samen met waterschap Rivierenland een workshop over het concreet toepassen van allerhande innovaties in dijkversterkingsprojecten.

Innovaties als verticaal zanddicht geotextiel, grof zand barrières en korte boorpalen kunnen dijkversterkingen sneller, goedkoper en beter maken. Na een inleiding aan de hand van de Werkwijzer Stimuleren Innovatieve Inschrijvingen (zie: http://www.povmacrostabiliteit.nl/rapporten/) ontspon zich een mooie discussie tussen marktpartijen, kennisinstellingen, RWS en de waterschappen.

Deel, durf en werk informeel samen
De belangrijkste conclusies die in de workshop zijn behandeld:

·       Deel de geleerde lessen van gelukte en (nog) niet geslaagde innovaties zodat de markt zich kan ontwikkelen.

·       Durf te experimenteren. Ook al vraagt dat om oprekking van de contractuele kaders

·       Werk als marktpartij en opdrachtgever informeel samen in alle projectfases. Blijf elkaar vasthouden als innovaties op schijnbaar onoverkomelijke problemen stuiten.

Voor vragen over bijvoorbeeld marktbenadering strategieën, contractvormen en het toepassen van innovaties in dijkverbeteringsprojecten kunt u contact opnemen met Jeroen van der Hoeven (06 46074123).