Minister Kamp van Economische Zaken heeft samen met 30 gemeenten, 12 provinciën en 5 netbeheerders een Green Deal ondertekend die gemeenten in staat stelt om woningen op een andere manier te laten verwarmen dan met aardgas. Met de Green Deal die mede ondertekend wordt door minister Plasterk en staatsecretaris Dijksma, wordt een eerste concrete stap gezet in de uitwerking van de Energieagenda waarin het kabinet bij de presentatie in december vorig jaar, de route schetst naar een CO2-arme samenleving in 2050. De partijen die de Green Deal ondertekenen worden daarbij ondersteund door maatschappelijke organisaties en bedrijven die als partner zijn aangesloten bij de deal.

APPM werkt samen met diverse stakeholders, waaronder rijksoverheid, energiebedrijven, gemeenten, netbeheerders, leveranciers van restwarmte, VVE’s en woningcorporaties om deze transitie daadwerkelijk te realiseren. Het terugbrengen van de CO2 productie tot vrijwel 0% vóór 2050 heeft ingrijpende gevolgen voor de energievoorziening in Nederland. Bijna 7 miljoen huishoudens in Nederland zijn nu nog afhankelijk van aardgas en moeten overstappen naar een alternatief.

Aardgasvrije Initiatieven
Woningen moeten bijvoorbeeld op een andere manier verwarmt worden en koken moet mogelijk worden zonder daarbij aardgas te gebruiken. Hiervoor moet een goed en betaalbaar alternatief geboden worden. Daarnaast zullen mensen zich bewust moeten worden van nut en noodzaak van deze veranderingen. Dit is een grote maatschappelijke opgave. Hier ligt een belangrijke taak voor het rijk, decentrale overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties zoals ook wordt vastgelegd in de getekende Green Deal overeenkomst. Alle gemeenten die betrokken zijn bij de Green Deal, hebben inmiddels initiatieven voorbereid om bestaande wijken, in overleg met de bewoners, aardgasvrij te maken. Zo heeft de gemeente Amsterdam het voornemen voor 1 januari 2018 10.000 bestaande woningen aan te wijzen die zullen worden omgezet naar aardgasvrij.

Werken aan deze transitie
Om de transitie in gang te brengen geven we vanuit APPM het proces voor diverse opdrachtgevers vorm, begeleiden we processen, brengen we stakeholders bij elkaar en organiseren we de communicatie.