We komen uit het Jaar van de Ruimte. Daarmee hebben we een uitgelezen kans om een nieuw Verhaal van Nederland te schrijven, een nieuwe stip aan de horizon te plaatsen. Dan kunnen we onze energie en onze middelen focus en samenhang geven, ook als het om de ruimtelijke inrichting van ons land gaat.

‘Zonder visie verwildert het volk’, luidt een oud bijbels gezegde. Het ontbreken van een visie leidt tot onzekerheid. Die onzekerheid zien we in onze samenleving op verschillende fronten terug. Mensen zijn somber over de toekomst. De overheid verkeert in verwarring over haar rol. Ze kampt met een negatief imago en een negatief zelfbeeld. In de politiek overheerst het korte termijn denken. De samenleving individualiseert; aan het woord ‘solidariteit’ is een muf luchtje gaan kleven. Een maatschappij waarin het eigenbelang dat van het collectief verdringt. Dat is een gevaarlijke cocktail. Bij APPM hanteren we een formule voor succes.

Te veel korte termijn denken en een te groot individueel belang staan succes in de weg. En wat voor APPM geldt, geldt ook voor de samenleving…

Reis naar de maan
We hebben een Groot Verhaal voor Nederland nodig. Waar willen we met z’n allen heen? Wat voor samenleving willen we zijn? Hoe moet die eruit zien: economisch, sociaal-maatschappelijk, ruimtelijk? Op basis van een Groot Verhaal kunnen we onze investeringen en interventies bundelen. Onze schaarse euro’s, ruimte en menskracht gericht inzetten.

Er ontstaat samenhang binnen en tussen sectoren: private en publieke partijen zullen elkaar opzoeken om het Grote Verhaal werkelijkheid te laten worden. Een goed verhaal kan bovendien inspireren en zorgen voor de bevlogenheid die nu zo node wordt gemist. Het biedt hoop en perspectief. De reis naar de maan is een mooi voorbeeld van een Verhaal uit de moderne geschiedenis. President Kennedy wist heel goed wat hij deed. Deze gezamenlijke missie bundelde de krachten van 17 sectoren, zorgde voor innovatie en werkgelegenheid, en niet te vergeten: bevlogenheid. We plukken nog steeds de vruchten van die droom, van kleding tot smart phones.

Mooi, schoon en slim
Je kunt het Verhaal van de Toekomst alleen schrijven als je het Verhaal van het Verleden kent. Nederland is een Deltaland. Van oudsher hebben we een uitmuntende kennis van watermanagement en blinken we uit in handel en logistiek. We zijn een land met een open cultuur, en daardoor ook een land waar zich van oudsher graag ‘kenniswerkers’ vestigden.

Eeuwenlang zijn immigranten hier met open armen ontvangen en droegen ze bij aan onze welvaart. Ons verhaal is het Verhaal van de Duurzame Open Delta, een begrijpelijk verhaal waarmee je de concurrentie met andere plekken op de wereld kan aangaan. We creëren een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat met de menselijke maat. Superschone en leefbare steden met schitterende architectuur en een sublieme openbare ruimte. Daar wil iedereen graag zijn. In de Duurzame Open Delta fietsen mensen fluitend naar hun werk.

We bundelen onze krachten om zo snel mogelijk te komen tot een toonaangevende duurzame energievoorziening. De schoonste haven, de slimste luchthaven, de meest klimaatbestendige delta van de wereld. Zo creëren we een geweldige voedingsbodem voor innovatie en vernieuwing. Daar moeten we het van hebben!

Blijvend succes 
Het schrijven van het Grote Verhaal is een gezamenlijke opdracht voor de nieuwe ‘zuilen’ van onze samenleving: overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en burgers. Ieders inbreng weegt evenveel, de overheid heeft als extra taak toe te zien op een eerlijke verdeling van de schaarste. De invulling gaat werkenderwijs; het beleid is dus adaptief, maar wel integraal en gefocust. De eerder genoemde kernspelers krijgen zeggenschap in de uitvoering. Daar hoort een andere vorm van bestuur bij dan de huidige.

Dus niet een overheid die altijd het laatste woord heeft en elke vier jaar nieuwe piketpaaltjes slaat. De kernspelers bewaken de langetermijnvisie en zijn tot op het hoogste niveau vertegenwoordigd. Op die manier benutten we de kracht in de samenleving optimaal, ten dienste van het collectief belang. Dan is succes geen wankele toevalstreffer maar blijvend.

Een Groot Verhaal vergt de bereidheid om naast de eigen belangen ook die van het collectief te willen dienen. Minder ego dus! Maar bovenal is lef vereist. Laten we trots zijn op onze kwaliteiten. Laten we durven te dromen van de Duurzame Open Delta.

Dromen van een duurzame Delta verscheen in de APPM Nieuwsbrief Voorjaar 2016