Welke belemmeringen houden verdere opschaling of uitrol van innovaties om de energietransitie te versnellen tegen? Deze vraag stond centraal in een rapportage over de belemmeringen binnen de Topsector Energie. Sinds 2011 proberen het kabinet en het Nederlandse bedrijfsleven de kenniseconomie te stimuleren, wat vorm heeft gekregen in het Topsectorenbeleid. Evaluatie van dit beleid liet echter zien dat vier terreinen verder verkend dienden te worden. Eén van deze terreinen was Transport en Mobiliteit. APPM’ers Mark van Kerkhof, Matthijs Kok en Annabel van Zante hebben dit terrein samen uitgewerkt in een voorstudie.

De transportsector is zeer divers, met allerlei soorten vracht- en personenvervoer over korte en lange afstanden. Ieder maken ze hun ‘eigen’ transitie door richting duurzame brandstoffen als elektriciteit, waterstof, gasvormige brandstoffen, biobrandstoffen, of het efficiënter maken van huidige verbrandingsmotoren. Het Topsectorenbeleid kan daarin een belangrijke aanjagende functie hebben. Echter, om de transitie in beweging te zetten, moeten producten en diensten die voortkomen uit de Topsector Energie hun weg vinden naar de massa. Momenteel staan verschillende belemmeringen in de weg, die contraproductief werken aan het behalen van afgesproken doelstellingen.

Remming door onzekerheid regelingen
Een belangrijke conclusie is de afwezigheid van een transitiestrategie binnen Transport en Mobiliteit. Zo is het thema niet als cluster ingebed binnen de Topsector Energie en daarnaast zit kennis over dit onderwerp verspreid over verschillende Topsectoren, waaronder Logistiek en High Tech Systemen en Materialen. Verder gaven geïnterviewden aan dat innovatieve ontwikkelingen geremd worden door de onzekerheid omtrent beleid en wet- en regelgeving. Zo is er onduidelijkheid over regelingen na 2018 of 2020. Dit geeft de markt niet genoeg tijd om zich te ontwikkelen.

Een sterkere verankering
Naast het aankaarten van deze belemmeringen, hebben geïnterviewden ook oplossingsrichtingen aangedragen. Zo wordt onder andere benadrukt dat Transport en Mobiliteit sterker verankerd moet worden binnen de Topsector Energie en dat er een zekerder investeringsklimaat gecreëerd moet worden met voldoende financiële hulpmiddelen.

Bekijk het volledige deelrapport van APPM. Overige informatie over de andere drie verkende terreinen en de overkoepelende rapportage is te vinden op de website van de Topsector Energie.