Het gebied Duinvallei in Katwijk langs de N206 ligt al ruim 10 jaar braak. De verwachting is dat dit de komende 10 jaar ook zo blijft. De ruimte die er nu nog braak en rommelig bij ligt biedt juist mooie kansen. De gemeente Katwijk heeft met de campagne “Duinvallei, ruimte voor initiatieven” bewoners, organisaties, bedrijven en instellingen van Katwijk opgeroepen om met initiatieven te komen. Wie Duinvallei wil gebruiken kan zelf aan de slag. Zolang het initiatief maar toegevoegde waarde oplevert voor Katwijk en in het bijzonder voor de Zanderij. Er is een Q-team ingesteld om het college te adviseren over de tijdelijke invulling van Duinvallei. Zij overhandigde gisteren het advies met initiatieven voor de tijdelijke invulling van Duinvallei. Het is nu aan het college om een besluit te nemen.

Het Q-team adviseert het college van de gemeente Katwijk om de initiatieven De Groene Vallei, Muziek & Sport, Zanderijtuinders 2.0, Bijenstal, Tiny house, Dune Valley Gym, Energie-objecten, Innovatieve stadslandbouw en Kleine Duinvallei een plek te geven in Duinvallei. APPM-er Kees Kapteijn is procesmanager voor het project Duinvallei: “Vooraf was moeilijk te voorspellen hoe het zou lopen. Met een klein projectteam hebben wij ons vooral gericht op het zo goed mogelijk begeleiden van het hele proces, van campagne voeren tot en met de beoordeling door het Q-team. De rol van het projectteam was in elke fase weer anders. Daardoor was het een boeiend traject. En het resultaat is prachtig, de initiatieven leveren tezamen een mooie en levendige mix op voor het gebied. De energie van de initiatiefnemers was fantastisch, dat werkte heel aanstekelijk.”

Uniek participatietraject
Het college heeft de besluitvorming losgelaten. Wel zijn vooraf door het college met instemming van de raad ‘kaders & spelregels’ vastgesteld voor de beoordeling. Het college heeft van tevoren ook besloten dat zij het advies van het Q-team in principe overneemt, ervan uitgaande dat de afweging zorgvuldig gebeurt en op zoveel mogelijk draagvlak kan rekenen.

Q-team
Het Q-team bestond uit 7 vertegenwoordigers uit de Katwijkse gemeenschap. Elk lid vertegenwoordigde een groep, organisatie of thema uit de samenleving: bewoners van de Zanderij, wijkraad Katwijk aan den Rijn, scholen, natuur- en milieuorganisaties, het verenigingsleven, het maatschappelijk sociaal veld en ondernemers.

Veel verschillende initiatieven
Op 31 januari waren ruim 120 initiatieven ingediend via de website www.initiatievenduinvallei.nl. Kees van de Vreugd, voorzitter Q-team: “De veelheid en diversiteit aan ideeën en initiatieven hebben ons positief verrast. In maart hebben zo’n 30 initiatiefnemers met veel enthousiasme hun ideeën aan elkaar gepresenteerd. Hierna heeft men met volle overgave de schouders eronder gezet en zijn ze aan de slag gegaan met het opstellen van hun businessplannen”.

Vervolgproces
De eerste fase is afgerond, de samenstelling van de initiatieven is bekend. De volgende stap is de realisatie van de plannen. Met het aanbieden van het Q-team advies is de rol van het team beëindigd. Om de vaart in het traject te houden adviseert het Q-team onder andere om:  op zo kort mogelijke termijn samen met  de initiatiefnemers een inrichtingsplan te maken en ook omwonenden daarbij te betrekken, om vooraf te bepalen hoe de kwaliteit van initiatieven gewaarborgd kan worden, na te denken over het beheer van het gebied (inclusief veiligheid en toezicht) en daarover harde afspraken te maken met de initiatiefnemers. Het projectteam zet zich in de tweede helft van het jaar hiervoor in zodat nog dit jaar de initiatieven écht van start kunnen gaan.