APPM-ers Pepijn van Wijmen en Mark van Kerkhof schetsten voor het trendboekje van Verkeerskunde de toekomstvisie voor mobiliteit. Als belangrijkste maatschappelijk trends, noemen ze vier thema’s die wat hen betreft grote invloed gaan krijgen op de samenleving in het algemeen en mobiliteit in het bijzonder. 


1. Drukkere delen worden drukker
De drukkere delen van Nederland worden steeds drukker. Met name in de Randstad, maar ook in de drukbevolkte delen van Brabant en Gelderland. Hier ligt een grote opgave om de groei te accommoderen en ondertussen de steden bereikbaar, leefbaar en aantrekkelijk te houden. Tegelijkertijd vindt in de dunner bevolkte delen van Nederland een tegenovergestelde ontwikkeling plaats. Daar is juist sprake van krimp. In deze gebieden speelt de opgave om gebieden vitaal te houden en slim bereikbaar te maken.


2. Klimaatambities waarmaken
In het kader van de klimaatverandering zijn er stevige ambities geformuleerd en toezeggingen gedaan die waargemaakt moeten worden. Dit vraagt een forse inspanning. Dat geldt ook voor de manier waarop we onze bereikbaarheid organiseren. Terugdringen van emissies, klimaatneutraal vervoer, slim gebruik maken van bestaande systemen en een circulair systeem zijn hierbij kernopgaven. De wereld verandert in hoog tempo en veranderingen volgen elkaar snel op. Dit heeft onder meer grote consequenties voor de manier waarop we reizen. Technologische trends zoals zelfrijdende voertuigen, digitale informatiesystemen en de beschikbaarheid van allerhande data vormen de basis voor nieuwe vervoersconcepten waarbij deur-tot-deur reizen en delen centraal staan. De grenzen tussen de verschillende vormen van vervoer vervagen.


3. Dynamiek vraagt om flexibiliteit
In deze dynamische wereld hebben mobiliteitssystemen een lange levensduur en zijn ze erg maatgevend voor de inrichting van de ruimte. Infrastructuur gaat zo’n 40 jaar mee. De keuzes die we vandaag maken, hebben grote consequenties voor de toekomst. Dit vraagt om een integrale strategie die voldoende richting geeft voor het maken van gedegen, verantwoorde afwegingen. Tegelijkertijd vraagt dit om voldoende ruimte om flexibel en snel in te kunnen spelen op veranderingen.


4. Impact van deze trends op mobiliteit
Al deze ontwikkelingen zorgen voor een aantal fundamentele veranderingen in het mobiliteitslandschap. Allereerst zal er sprake zijn van twee snelheden. Binnen de steden moeten we ruimtelijk- economische ontwikkelingen faciliteren en daarbuiten gaat het om het vitaal houden van het landelijk gebied. Dit onderscheid moet scherper terugkomen bij de keuzes die we maken. Dat betekent de deur-tot-deur reis digitaal en technologisch maximaal faciliteren. In de stedelijke gebieden betekent dit regionaal OV integreren tot één dragende backbone en in aanvulling daarop maximaal inzetten op de fiets. In de minder stedelijke gebieden betekent dit juist maximaal inzetten op de (zelfrijdende) auto. Om de scherpe keuzes financieel te faciliteren zullen we moeten ‘ontschotten’. Dus geen scheiding tussen middelen voor auto – OV – fiets, geen scheiding tussen doelgroepenvervoer – OV. En actief stimuleren van slim verstedelijken door veel directere (financiële) koppelingen tussen ruimtelijke ontwikkeling en infrastructuur.Het volledige artikel is terug te lezen op de website van verkeerskunde.