Water

Door klimaatverandering en bodemdaling, in combinatie met de toenemende rol van burgerparticipatie en social media, staan waterbeheerders voor veel en complexe wateropgaven. Water is in toenemende mate bepalend voor de ruimtelijke ordening en de klimaatbestendigheid van ons land.

Bovendien staan de waterbeheerders voor een veranderopgave: hun takenpakket is verbreed, effectgericht werken vervangt het norm- en objectgerichte werken. Opgaven moeten steeds meer in samenwerking met andere partijen en vaak tegen lagere kosten worden gerealiseerd. Daarbij komen steeds meer verantwoordelijkheden bij marktpartijen te liggen. De traditionele rol van waterschappen bij de realisatie van projecten verandert.

Er bestaat geen universeel ‘recept’ voor deze unieke opgaven. Wij onderscheiden ons in het creëren van aanpakken en oplossingen ‘op maat’. De sleutels tot succes bij het invullen van deze opgaven zitten wat ons betreft in het goed betrekken van de omgeving en het benutten van de kracht en kennis van marktpartijen:

 • Wie erin slaagt om omgevingsbelangen te integreren in bijvoorbeeld een dijkversterking of waterberging, kan rekenen op meer draagvlak en betere oplossingen. Ervaringen, ideeën en zorgen uit de (publieke en private) omgeving vormen een kans, als ze de juiste plek krijgen in een goed georganiseerd proces.
 • Durven loslaten en gezond vertrouwen in de markt, gebaseerd op een heldere kijk op de eigen rol in het proces. Dat is dé manier om slagkracht, kennis en creativiteit van marktpartijen te benutten, en tegelijk de eigen verantwoordelijkheid goed in te vullen. Geïntegreerde contractvormen bieden volop kansen, indien je tijdig tot een gedragen en goed afgewogen keuze komt in aanbestedings- en contractvorm.

Wij staan klaar om onze succesfactoren ook in uw project toe te passen. Hiermee werken we aan een Mooier én Veiliger Nederland. We doen dit vanuit adviesrollen of het uitvoeren van diverse project- of procesmanagementrollen. Onze focus ligt daarbij op de volgende werkgebieden:

Om Nederland toekomstbestendig te maken is het versterken van waterkeringen en dijken een topprioriteit. Deze complexe opgaven vragen om een procesmatige, planmatige aansturing, waarbij de betrokkenheid van de omgeving essentieel is. Daarnaast biedt het benutten van de kennis, kunde en innovatiekracht van de markt de kans om de opgave sneller en goedkoper in te vullen. APPM vult het projectmanagement bij deze opgaven in volgens de rollen uit het Integraal Projectmanagement Model (IPM). We hebben veel en diverse ervaringen opgedaan met het invullen van de volgende rollen:

 • Projectmanager
 • Inkoop/contractmanager
 • Omgevingsmanager
 • Technisch manager

Daarnaast bieden wij diverse waterschappen, hoogheemraadschappen en andere waterbeheerders advies bij de invulling van deze opgaven. Wij leveren advies op onder meer de volgende onderwerpen:

 • Inkoop- en aanbestedingsvraagstukken: het opstellen van (raam)contract- en aanbestedingsstrategieën.
 • Organisatorische opgaven, het inrichten en professionaliseren van onder meer project- en programmaorganisaties voor het HWBP en afdelingen binnen waterschappen. Het opzetten en geven van trainingen en coaching: IPM-rollen, opdrachtgeverschap en projectmatig- en resultaatgericht werken.
 • Risicoanalyses en risicomanagement, het opzetten, implementeren en uitvoeren van risicoanalyses en risicomanagement.

Op het gebied van waterbeheer en watersystemen leveren we strategisch advies en project- of procesmanagement. Zowel op het vlak van waterkwaliteit (zoals KRW) als op het vlak van waterkwantiteit of peilbeheer. Dit doen we onder andere op de volgende manier:

 • Organisatieadvies: het vanuit de inhoud richten, inrichten, implementeren en/of evalueren van uw organisatie of project.
 • Gebiedsprocessen: het in gebiedsprocessen met andere stakeholders oppakken van de kerntaken van uw organisatie. We werken vanuit een gezamenlijke ambitie en agenda naar concrete afspraken en realisatie met gezamenlijke investeringen.
 • Innovatiemanagement: het organiseren van innovatietrajecten. Bijvoorbeeld het terugwinnen van grondstoffen uit RWZI of een gemaal als energiefabriek. Dit doen we met zowel publieke als private partijen, waarbij de financiering en de marktbenaderingsstrategie onderdeel zijn van onze aanpak.
 • Asset-management: opzetten en implementatie van assetmanagement, in kaart brengen van de betekenis voor en implementatie van PAS 55 voor een organisatie en het expliciteren van prestatiebeloftes van assets.

Nederland is gezegend met een prachtig netwerk van waterwegen, havens en waterwerken. We hebben veel ervaring met management van de realisatie en het onderhoud van watergebonden infrastructuur, zoals sluizen, bruggen, walstroomvoorzieningen, steigers en baggerprojecten. We zijn van de initiatief- tot en met de beheerfase betrokken. APPM vult het projectmanagement bij deze opgaven in volgens de rollen uit het Integraal Projectmanagement Model (IPM). We hebben veel en diverse ervaringen opgedaan met het invullen van de volgende rollen:

 • Projectmanager
 • Inkoop/contractmanager
 • Omgevingsmanager
 • Technisch manager

Voor betere benutting van de natte infrastructuur is samenwerking en transparantie in de keten noodzakelijk. Beter benutten is ook het realiseren van betere, multimodale ontsluitingen. Dit vraagt om onafhankelijk strategisch procesmanagement dat de samenwerking tussen partijen organiseert. Het bundelen van belangen in integrale ketenoplossingen is cruciaal.

Als onafhankelijke regisseur zet APPM de beleidsopgave om in concrete projecten. Voorbeelden zijn het herverdelen van taken op het gebied van vaarwegbeheer of het centraliseren van objectbediening.