Ruimte & vastgoed

De vastgoedwereld is veranderd en vraagt om een andere aanpak en benadering. Waar we gewend waren om nieuwe dingen te maken komt de nadruk steeds meer te liggen op herontwikkeling van het bestaande. Een andere kijk en aanpak zijn hiervoor noodzakelijk. Een flexibele aanpak gericht op het creëren van waarden door het centraal stellen van het gebruik biedt nieuwe kansen voor gebouwen en gebieden.

De kennis van APPM op het gebied van visievorming-ontwikkelstrategie-marktbenadering, en juist de integratie van deze drie velden, maakt dat APPM in de huidige tijd uitstekend in staat is ontwikkelingen verder te brengen.

APPM ontwikkelt en transformeert gebouwen en gebieden vanuit de missie om Nederland Mooier te maken. Hierbij staan samenwerken, open communicatie, duurzaamheid en haalbare, toekomstbestendige oplossingen centraal. We kijken over grenzen heen en wijken af van gebaande paden. Als projectmanager, adviseur of ontwikkelend partner brengen we uw gebouw of gebied tot bloei. We organiseren en regisseren opgaven zowel regionaal als lokaal van begin tot het eind. En we vertalen ambities van mensen en organisaties naar beleid en naar concrete uitvoeringsplannen. Samen DOEN staat centraal.

Binnen ruimte en vastgoed richten wij ons op

Herontwikkelingsopgaven in bestaande, stedelijke situaties vragen om grote zorgvuldigheid. Het programma moet passen bij de wensen van de markt, maar zeker ook passen bij de belangen van bestaande gebruikers en de eigenaar. Krimp en groei liggen soms dicht naast elkaar. Vraaggericht ontwikkelen is een must. De rol van de gemeente is daarbij wezenlijk. Het is cruciaal een goed doordacht proces te doorlopen, waarbij samen met gemeente, marktpartijen en bewoners, vraag en aanbod optimaal op elkaar worden afgestemd.

APPM past deze werkwijze onder andere toe bij de herbestemming van maatschappelijk vastgoed en militair erfgoed. Grote, militaire complexen, die door het Rijksvastgoed bedrijf verkocht worden, vragen een gefaseerde ontwikkelstrategie. Bij Vliegkamp Valkenburg en het Hembrugterrein werkt APPM mee aan dit soort strategieën. Op kleinere schaal draagt APPM bij aan de alternatievenstudie voor het beoogde bedrijventerrein Breekland fase 2 in Langedijk en aan de herontwikkeling van het sportcomplex De Rozeboom in de gemeente Stede Broec.

Specifiek voor werkgebieden hebben wij een collectief gevormd onder de naam de Urbanisator (zie ook www.urbanisator.nl). De Urbanisator zorgt voor beweging bij herontwikkeling van verouderde bedrijventerreinen en kantoorgebieden, die met leegstand kampen. We smeden een collectief van partijen, die de urgentie voelen en werken samen aan het versterken van het gebied. Hierbij gaan een lange-termijn strategie en korte-termijn acties hand in hand.

APPM werkt dagelijks aan verduurzaming van vastgoed en gebieden. Zo is APPM in diverse rollen betrokken bij de Energiesprong en de Stroomversnelling [link artikel laatste nieuwsbrief]. Dit is een innovatieprogramma vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat zich onder andere richt op het energieneutraal maken van de naoorlogse woningvoorraad. Hier wordt de energierekening ingezet om duurzame aanpassingen aan de woningen te financieren. Het geld gaat niet meer naar de energiemaatschappij maar naar de financier van de duurzaamheidsmaatregelen. Bij deze transitie zijn veel verschillende partijen betrokken, van overheden, bouwers tot financiers.

APPM heeft in dit kader de aanpak ‘Duurzaam Aanbesteden’ ontwikkeld. Om versnelling aan te brengen in de realisatie van duurzaamheidsambities, kan de overheid een stap verder gaan. Deze aanpak gaat er vanuit dat niet alleen een techniek wordt voorgeschreven, maar ook de energieopwekking en de financiering wordt meegenomen in de uitvraag. Samen met onze opdrachtgevers realiseren we deze ambities wordt door slim aan te besteden.

APPM werkt aan de herontwikkeling van diverse forten in de provincie Noord-Holland. Deze forten maken onderdeel uit van de stelling van Amsterdam. Daarnaast is APPM risicodragend betrokken bij het herbestemmen van de zogenaamde Rietveldkerk in Uithoorn.

Herbestemmen is een complex proces van zenden en luisteren, waarin de kenmerken van de omgeving, het gebouw en de financiële context moeten aansluiten op het toekomstig gebruik. Wij gaan actief op zoek naar passende speelruimte voor de markt. Dit zorgt ervoor dat beleid en financieel potentieel elkaar versterken in plaats van bestrijden. Deze speelruimte vormt het kader, waarbinnen op een open en transparante wijze naar exploitanten/huurders of kopers kan worden gezocht. Voorwaarde is dat de economische benutting meerdere beleidsdoelen dient.

APPM is bij dit soort projecten (als wij ze kansrijk achten) bereid om te werken op een “no cure- no pay” basis. Dit betekent dat, mocht onverhoopt het proces niet tot een overeenkomst leiden, wij de gemaakte kosten niet in rekening brengen. Wij lopen derhalve zelf risico voor onze inzet voor dit project. In ruil voor dit risico brengen wij bij succes een succesfee in rekening.

APPM is dé partij, die op verschillende, ruimtelijke thema’s tot integrale, flexibele en gedragen strategieën en (uitvoerings)programma’s komt. APPM heeft onder andere de strategische agenda voor de MRDH en het regionale uitvoeringsprogramma voor het Eiland van IJsselmonde opgesteld.

Beweging begint bij ambities. Om ontwikkelingen tot stand te brengen, dienen deze ambities te worden omgezet in een visie en een strategie. Wij zien steeds vaker dat individuele ambities niet leiden tot deze beweging. Het verbinden van partijen en hun ambities vormt de sleutel tot succes. APPM richt zich op het vormen van dit soort coalities. Gezamenlijk dient een visie en een strategie te worden opgesteld. Dit vraagt om een gedegen proces, waarbij alle belangen, ideeën en initiatieven kunnen landen. Maar ook een proces, waarin keuzes worden gemaakt en richting wordt bepaald.

Onze processen kenmerken zich door een open, transparante en beeldende aanpak. We stellen daarbij de inhoud centraal. Om ook tot haalbare strategieën en (uitvoerings)programma’s te komen, werken we aan de conditionering, zoals financiën en organisatie.