Mobiliteit

APPM werkt aan een beter bereikbaar Nederland. Op de fiets, in het openbaar vervoer (OV) en over de weg. Onze drijfveer is het versterken van de (stedelijke) economie door gericht en slim te investeren in mobiliteitsoplossingen. We maken onze steden leefbaarder door in te zetten op duurzame mobiliteit.

We werken aan oplossingen waarbij we de bestaande infrastructuur beter en slimmer benutten. Hierbij combineren we onze kennis van proces- en omgevingsmanagement met onze brede vakkennis op het gebied van mobiliteit, gedragsbeïnvloeding en ITS. Wij werken aan plannen voor nieuwe wegen en hoogwaardige OV-lijnen. Hierbij zorgen we daarbij voor een optimale inpassing in samenspraak met alle betrokkenen.

Voor de toekomst van ons OV- en spoorsysteem ontwikkelen we visies en strategieën. Dit doen we op regionale, op nationale en op internationale schaal. We helpen opdrachtgevers bij het vormgeven en aanbesteden van vernieuwende OV-concessies. In plattelandsgebieden en in kleinere steden is het OV steeds meer maatwerk dat wij in combinatie met het gemeentelijke doelgroepenvervoer opzetten.
We werken aan passende voorzieningen om de sterke groei van de fiets op te vangen. Het gaat om oplossingen voor fietsparkeren en hoogwaardige fietsinfrastructuur.
De deur-tot-deur keten wordt steeds meer als onderdeel van de OV-verbinding beschouwd. We werken aan het verbeteren van ketenmobiliteit. We versterken de OV-knoop als multimodale overstapmachine. Hierbij spelen aspecten als micro-bereikbaarheid (goede loop- en fietsroutes), P+R, fietsparkeren, way-finding, informatievoorziening, sociale veiligheid en kwaliteit van de openbare ruimte een cruciale rol.
We adviseren onze opdrachtgevers over de professionalisering van hun organisatie op het vlak van strategievorming, programmering, opdrachtgeverschap en projectmanagement. We ondersteunen overheden met het inrichten van hun organisaties voor beleidsontwikkeling, programmatisch werken, verkeersmanagement en assetmanagement.
Verhoudingen tussen overheid, markt en samenleving veranderen in hoog tempo. Er is sprake van toenemende betrokkenheid van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Zij produceren maatschappelijke kwaliteit in en om de publieke sfeer. Deze initiatieven vragen om meer bewegingsruimte. Dit vraagt om een overheid bij wie samenwerking met, ruimte voor en faciliteren van burgers, bedrijven en instellingen centraal staat. Een overheid die stimuleert en belemmeringen in bestaande structuren en regels wegneemt. Wij adviseren over nieuwe samenwerkingsvomren en de concretisering, inrichting en begeleiding van de samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen.

 

Bas Scholten
scholten@appm.nl
+31 (0)6-20539868