Warmtevisies & warmtetransitie

 

De warmtetransitie richt zich op het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Hierbij wordt aardgas vervangen door duurzame bronnen. Door het Klimaatakkoord en het terugschroeven van de gaswinning is deze transitie in een stroomversnelling geraakt. Het Rijk verwacht van iedere gemeente per 2021 een warmtevisie (transitieplan warmte). Zo’n warmtevisie gaat onder meer in op de planning van de warmtetransitie per wijk. Het opstellen hiervan is maatwerk, want elk gebied heeft zijn eigen profiel en bijbehorende kenmerken.

APPM heeft onder andere de warmtevisies voor de regio Holland Rijnland en de warmtestrategie voor de Metropoolregio Amsterdam opgesteld.

Het opstellen en uitvoeren van de warmtevisie is bij uitstek een samenwerkingsopgave. Het vraagt nadrukkelijk om samenspel tussen publieke (ambtenaren & bestuurders), private en maatschappelijke partijen. Hiervoor is stevig en onafhankelijk procesmanagement nodig, met kennis van de inhoud. APPM heeft ervaring in het begeleiden en ondersteunen van partijen bij het opstellen van hun warmtevisie. Als procesmanager zijn wij betrokken bij diverse warmtetrajecten.

 

Gezamenlijk visie op de opgave

Voor het realiseren van de warmtevisies en warmtetransitie, is het organiseren van een gezamenlijke visie op de opgave is van groot belang. Zeker in gebieden waar samenwerking rondom de warmtetransitie nog niet vanzelfsprekend is, vraagt dit om een zorgvuldige aanpak. Men name voor (lokale) overheden is het tevens van belang een afweging te maken in hun rolopvatting binnen deze opgave.

Bij warmtevisies is het inhoudelijk vertrekpunt de technisch-energetische analyse van het gebied. Tijdens het traject worden de analyseresultaten continu verrijkt met opvattingen, belangen en doelstellingen vanuit gemeenten en betrokken partijen. Onder meer gericht op duurzame voorkeurstechniek(en) per gebied en waar (en hoe) te starten met ‘van het aardgas af’ gaan. De opgestelde warmtevisie is hierdoor gereed voor bestuurlijke besluitvorming en voor verdere uitvoering.

De warmtevisie gaat in elk geval in op:

  • Waar past welke duurzame technische oplossing?
  • Waar wil en kan men beginnen met het aardgasvrij maken?
  • De aanpak en organisatie van de uitvoering.

Activiteiten voor het opstellen van de warmtevisie zijn in elk geval:

  • Stakeholder inventarisatie; zodat de juiste partijen bij het traject betrokken zijn.
  • Energieke werksessies waarbij gezamenlijk de warmtevisie wordt ontwikkeld.
  • Technisch-energetische analyse van het gebied.
  • Stappenplan waarin partijen de uitvoering concretiseren.

 

Floris de Groot
groot@appm.nl
+31 (0)6-21853392