Regionale Energiestrategieën

Foto: Nuon, Jorrit Lousber

Voor heel Nederland worden Regionale Energiestrategieën (RES) opgesteld. Dit volgt onder meer uit de hoofdlijn van het Klimaatakkoord. Sinds januari 2019 maakt elke gemeente deel uit van een regio (totaal 29 regio’s). Nu is het voor regio’s tijd om met vertegenwoordigers vanuit de overheid, markt en maatschappij de energiestrategie te ontwikkelen. APPM ondersteunt, vanuit de rol als procesmanager, regio’s bij het ontwikkelen van een breed gedragen strategie. Een strategie die voor de betrokken partijen logisch, herkenbaar en betrouwbaar is. Als middel voor verdere uitvoering.  

APPM werk onder andere aan de Regionale Energiestrategie regio Rotterdam Den Haag, en heeft de Regionale Energiestrategie Midden-Holland opgesteld.

Regio’s zijn een passende schaal voor de invulling van de energietransitie, bij uitstek voor wat betreft de thema’s van het Klimaatakkoord. Energievoorziening van de gebouwde omgeving en Elektriciteit. Voor de ontwikkeling van de RES hebben het Rijk en koepels ook een Handreiking opgesteld. Die richting geeft op de beoogde invulling en werking van de RES. De precieze invulling en organisatie daarvan blijft echter maatwerk. Elke regio heeft haar eigen profiel en bijbehorende kenmerken.

Het maken van een RES is een buitengewone (samenwerkings)opgave. Waarbij de opgave niet één eigenaar kent, maar vele partijen met elk bijdragen, belangen en verantwoordelijkheden. Gezamenlijkheid in urgentie, ambitie, doelstellingen en spelregels zijn daarom van belang. De RES vraagt dan ook om nadrukkelijk samenspel tussen publieke (bestuurlijk en ambtelijk), private en maatschappelijke partijen. Voor overheden is het bovendien van groot belang de goede afweging te maken in hun rolopvatting in deze opgave.

Hoewel de RES logischerwijs focust op bovenlokale kansen en maatregelen, omvat deze de gehele regionale bijdrage, inclusief de som van de lokale bijdragen. De RES sluit aan op bestaande initiatieven en plannen (opschaling en versnelling).

De context waarin de RES ontwikkeld wordt is gebaad bij stevig en onafhankelijk procesmanagement, met kennis van de inhoud. Vanuit onze rol en betrokkenheid als procesmanager bij verschillende RES-trajecten (al vanuit de nationale pilotfase) hebben wij ervaring met de begeleiding en ondersteuning rondom het opstellen van een RES.

De RES gaat in elk geval in op het volgende:

  • Concretisering van de regionale bijdrage aan de nationale doelstellingen CO2-emissiereductie.
  • Startpunt voor (verdere) uitvoering van maatregelen en bijbehorende samenwerking:
    – (adaptieve) uitvoeringsagenda/ uitvoeringsprogramma: concrete maatregelen, wie gaat wat wanneer doen?
    – governance en afspraken over monitoring en bijsturing

Onderdelen (bouwblokken) hiervan zijn:

  • Een ruimtelijk-energetische analyse van de regio
  • Een of meerdere ruimtelijk-energetische perspectieven op de regio: mogelijke toekomstbeelden van de regio waarin de energieopgave (ruimtelijk) haar plek heeft gekregen.
Floris de Groot
groot@appm.nl
+31 (0)6-21853392