Regionale Energiestrategieën

Foto: Nuon, Jorrit Lousber

Voor heel Nederland worden Regionale Energiestrategieën (RES) opgesteld. Dit volgt uit onder meer de hoofdlijn van het Klimaatakkoord. Alle gemeenten in Nederland moeten onderdeel gaan uitmaken van een RES, waarin wordt bepaald hoe de energietransitie invulling krijgt. Regio’s (ca 30 stuks in Nederland) zijn een passende schaal voor deze opgave, bij uitstek voor wat betreft de thema’s van het Klimaatakkoord Energievoorziening van de gebouwde omgeving en Elektriciteit. Elke regio heeft zijn eigen profiel en bijbehorende kenmerken, die vragen om maatwerk. Bovendien biedt regionale samenwerking bij uitstek mogelijkheden voor slimme bovenlokale oplossingen.

Het maken van een RES is een buitengewone (samenwerkings)opgave, die vraagt om stevig en onafhankelijk procesmanagement en kennis van de inhoud. Vanuit onze rol en betrokkenheid als procesmanager bij verschillende RES-trajecten (al vanuit de nationale pilotfase) hebben wij ervaring met de begeleiding en ondersteuning rondom het opstellen van een RES.

De opgave kent niet één eigenaar, maar vele partijen met elk bijdragen, belangen en verantwoordelijkheden. Gezamenlijkheid in urgentie, ambitie, doelstellingen en spelregels zijn daarom van belang. De RES vraagt dan ook om nadrukkelijk samenspel tussen publieke (bestuurlijk en ambtelijk), private en maatschappelijke partijen. Zeker waar regio’s nog gevormd moeten is zorgvuldigheid nodig. Voor overheden is het bovendien van groot belang de goede afweging te maken in hun rolopvatting in deze opgave.

Hoewel de RES logischerwijs focust op bovenlokale kansen en maatregelen, omvat deze de gehele regionale bijdrage, inclusief de som van de lokale bijdragen. De RES sluit aan op bestaande initiatieven en plannen (opschaling en versnelling).

De RES gaat in elk geval in op het volgende:

  • Concretisering van de regionale bijdrage aan de nationale doelstellingen CO2-emissiereductie.
  • Startpunt voor (verdere) uitvoering van maatregelen en bijbehorende samenwerking:
    – (adaptieve) uitvoeringsagenda/ uitvoeringsprogramma: concrete maatregelen, wie gaat wat wanneer doen?
    – governance en afspraken over monitoring en bijsturing

Onderdelen (bouwblokken) hiervan zijn:

  • Een ruimtelijk-energetische analyse van de regio
  • Een of meerdere ruimtelijk-energetische perspectieven op de regio: mogelijke toekomstbeelden van de regio waarin de energieopgave (ruimtelijk) haar plek heeft gekregen.
Floris de Groot
groot@appm.nl
+31 (0)6-21853392