Energie & klimaat

APPM werkt aan een duurzamer Nederland. We organiseren en regisseren energievraagstukken en maatregelen ter verbetering van het klimaat en hebben ruime ervaring met het vertalen van beleid naar uitvoering.

Vanuit ons motto Nederland Mooier Maken leveren wij op tal van plaatsen een actieve bijdrage aan een duurzame inrichting van onze leefomgeving. Wij staan voor een aanpak en werkwijze die de samenleving, publieke en private partijen mobiliseert en verbindt. Hierbij ligt onze focus op duurzame energie. Wij geloven er in dat organiserend vermogen, core business van APPM, nodig is in de energiewereld. Inhoudelijk is bijna alles mogelijk. Het is nu zaak het waar te gaan maken en te organiseren. Anders gezegd de transitie daadwerkelijk vorm te geven.

Wij richten ons op elektrisch vervoer, smart grids, duurzame gebiedsontwikkeling en GebiedsESCo’s. Wij treden op als Energiecoach waarbij we als onafhankelijke projectmanager de brug slaan tussen de uitvoeringsprogramma’s van de overheid en de slagkracht van de samenleving en het bedrijfsleven.

Elektrisch vervoer (ook wel EV) is schoon, stil en voordelig. Het draagt daardoor bij aan een prettige leefomgeving en biedt economische kansen. Ook kan de elektrische auto een belangrijke schakel zijn in de transitie naar een duurzame energievoorziening. Wij zijn als initiator, adviseur, expert, project- en procesmanager nauw betrokken bij de introductie van elektrisch vervoer in Nederland. Vanaf de introductie van de eerste elektrische auto in Nederland in 2009 zijn wij actief betrokken bij inmiddels circa 100 elektrisch vervoer projecten in Nederland en daarbuiten. Internationaal zijn we actief in de Verenigde Staten, België en een aantal andere Europese landen.

Wij werken voor publieke en private opdrachtgevers, van energiebedrijf, autofabrikant tot de Rijksoverheid. We ontwikkelen we de business propositie voor elektrisch vervoer bij een energiebedrijf en geven het nationale actieplan voor elektrisch vervoer voor de Rijksoverheid vorm. We helpen provincies en gemeenten bij de realisatie van publieke laadinfrastructuur. We zorgen voor regionale samenwerkingen, verzorgen aanbestedingen van publieke laadinfrastructuur en werken aan de verbetering van business cases waar overheid, markt en bijvoorbeeld netbeheerders elkaar in ontmoeten. Tot slot realiseren wij nieuwe mobiliteitsconcepten zoals de introductie van de elektrische taxi’s op Schiphol, elektrisch varen en werken we aan (elektrische) autodeelconcepten.

Onze werkwijze kenmerkt zich door eigen initiatief. Wij zoeken bewust zelf de mogelijkheden die bijdragen aan de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Wij verbinden vanuit onze expertise en netwerk partijen doelgericht met elkaar. Wij onderscheiden ons door een onafhankelijke rol, uitgebreide kennis en ervaring over elektrisch vervoer en een goed netwerk bij publieke en private partijen. Deze positie zorgt er voor dat wij in snel proposities uit kunnen werken en projecten kunnen realiseren. Daardoor versnelt de introductie van elektrisch vervoer.

APPM is mede-initiatiefnemer van de GebiedsESCo. De GebiedsESCo organiseert een collectief dat werkt aan vitale werklocaties met energiezuinige panden. Gezamenlijk zetten de bedrijven binnen een gebied de winst uit energiebesparende maatregelen in om de panden en het gebied verder te verbeteren. Dit heeft een aantal voordelen:

  • De kwaliteit en de economische aantrekkingskracht van het gebied verbetert;
  • De panden worden zuiniger, hebben daardoor een hogere vastgoedwaarde en worden beter verhuurbaar;
  • Elk moment is er inzicht in de energieprestatie van het gebouw;
  • Het organiserend vermogen in het gebied wordt sterker door de gezamenlijke aanpak;
  • Bedrijven profiteren van schaalvoordelen door gezamenlijke inkoop en technisch is er meer mogelijk door bijvoorbeeld de aaneenschakeling van gebouwen;
  • Door een positieve impuls voldoen bedrijven aan de Wet Milieubeheer.

Wanneer wij starten met een GebiedsESCo betrekken wij het liefst zoveel mogelijk enthousiaste ondernemers en vastgoedeigenaren die in het gebied aan de slag willen met energiebesparing. Gezamenlijk maken we eerst de kansen inzichtelijk en realiseren we alvast een aantal makkelijk door te voeren maatregelen dat zich snel terugverdient. Vervolgens geven we gezamenlijk vorm aan de GebiedsESCo. Deze GebiedsESCo organiseert de collectieve installatie, beheer, onderhoud en monitoring van de genomen maatregelen. Daarnaast zorgen wij voor collectieve inkoop van energie en helpen we bij de financiering van de maatregelen, bijvoorbeeld door aan te sluiten op lokale (energie)fondsen.


Lokale klimaatplannen
De Nederlandse gemeenten zetten zich lokaal in om de ambitieuze doelen uit het 20-20-20 klimaatbeleid te behalen. In lokale klimaatplannen definiëren zij activiteiten om het energieverbruik te reduceren (onder andere in de gebouwde omgeving), uitstoot van CO2- te verlagen en het verhogen van de lokale duurzame opwek met onder andere wind en zonne-energie. Het staat gemeenten vrij om additionele ambities te definiëren en dat is de afgelopen jaren dan ook veelvuldig gebeurd. Ambities als ‘klimaatneutraal in 2040’ of ‘gehele grondgebied CO2-neutraal in 2050’ zijn eerder regel dan uitzondering.

Balans opmaken
Over vijf jaar wordt de balans opgemaakt van de 20-20-20 doelstellingen. Tijd om goed te kijken welke activiteiten nog nodig zijn de komende jaren. Gemeenten hebben een belangrijke rol in de verdere uitwerking en versnelling van deze activiteiten. Dat is een uitdagende opgave voor gemeenten gezien alle bezuinigen van de afgelopen jaren. Het resultaat is echter buiten te halen in de driehoek van burger, bedrijf en lokale overheid. Gemeenten kunnen een goede rol spelen als facilitator van lokale processen, het aanbrengen van focus in het duurzaamheidprogramma en het opzoeken en benadrukken van lokale economische ontwikkelingen voor klimaat en duurzaamheid.

Energiecoach
APPM heeft kennis en ervaring aan zowel de bedrijfsmatige als publieke kant als het gaat om energiebesparing en duurzame opwek. Als onafhankelijke projectmanager, ‘de energiecoach’ slaan we de brug tussen de uitvoeringsprogramma’s van de overheid en de slagkracht van de samenleving en het bedrijfsleven. De transitie naar een duurzamere samenleving vraagt niet zozeer om meer technologische ontwikkelingen maar vooral om organisatorisch vermogen en een resultaatgerichte aanpak. Met nog vijf jaar op de teller is het zaak om door te pakken. Om resultaatgericht met burger en lokale ondernemingen aan de slag te gaan.

Smart grids, ook wel slimme energienetwerken, hebben de toekomst. Door de transitie naar een duurzame energievoorziening verandert de inrichting van onze energiesystemen en de dynamiek van de transportbehoefte. Daarnaast hebben we steeds meer stroom nodig voor onze apparaten, onze huizen en ons vervoer. Smart grids maken een efficiënter gebruik van het  netwerk mogelijk. APPM kent de wereld van deze slimme netwerken, en legt de verbinding met gebieds- en vastgoedontwikkeling, herstructurering, elektrisch rijden en opladen, decentrale en duurzame energieopwekking en de ontwikkeling naar een betrouwbare en betaalbare energie-infrastructuur. APPM biedt overzicht van een complex en zich snel ontwikkelend werkveld, verbindt initiatieven en komt voor opdrachtgevers tot inspirerende samenwerkingen, concrete strategieën en programma’s en tot haalbare projecten.